English

מידע לציבור

  1. הודעת הנאמן עו"ד ישראל בכר לנושי חברת צ. לנדאו קבלנות והנדסה בע"מ בדבר מתווה מכר מניות החברה.
  2. אזרחות ספרדית- ביום 6.6.14 אושרה הצעת חוק בממשלה הספרדית, אשר תאפשר לצאצאים של מגורשי ספרד בעלי קשר לספרד לפנות לקבלת אזרחות ספרדית אף אם אינם תושבי ספרד וזאת מבלי לוותר על אזרחותם האחרת. החוק ייכנס לתוקף רק לאחר שיאושר בפרלמנט. לקוחות משרדנו יזכו לטיפול צמוד ומקיף לכל אורך שלבי הגשת הבקשה ועד לקבלת אזרחות ספרדית בפועל בכפוף להוראות החוק הספרדי כפי שיאושר. הטיפול של משרדנו  נערך בשיתוף פעולה הדוק עם משרד JC&A Abogados שהינו משרד עורכי דין ספרדי אשר חלק ניכר מפעילותו הינו טיפול בבקשות לקבלת אזרחות ספרדית אל מול הרשויות בספרד. 
           פרטים נוספים ניתן לקבל באתר משרדנו בכתובת :
           http://passport.granot-law.co.il/