English

המחלקה הבנקאית

המחלקה עוסקת בהיקף רחב בטיפול בהבראת חברות ובהליכי חדלות פירעון (פירוק, כינוס נכסים של חברות, פשיטות רגל של אנשים פרטיים, הקפאות הליכים, הסדרי נושים וכיוצ"ב).
המחלקה עוסקת בהיקף רחב בטיפול בהבראת חברות ובהליכי חדלות פירעון (פירוק, כינוס נכסים של חברות, פשיטות רגל של אנשים פרטיים, הקפאות הליכים, הסדרי נושים וכיוצ"ב), והינה בעלת ניסיון במימוש נכסים ושעבודים באופן מהיר ויעיל. בין היתר, עוסקת המחלקה בליטיגציה המסחרית, הנדרשת בנסיבות העניין בטיפול מול חייבים לבנקים. כמו כן, לעיתים קרובות, הפירמה נדרשת, במסגרת הליטיגציה המסחרית, לביצוע פעולות נמרצות לקבלת סעדים זמניים (עיקולים זמניים, מינוי כונס נכסים ותפיסת מיטלטלין, עיכובי יציאה מהארץ וכיוצ"ב) מהערכאות השונות.
 
על המחלקה נמנים עורכי דין בעלי ניסיון בטיפול בתיקי כינוסים, הקפאות הליכים, פירוקים ופשיטות רגל, המייצגים בנקים גדולים בישראל. כמו-כן מתמחה המחלקה בטיפול בתיקי הוצאה לפועל לרבות הוצאה לפועל של שטרות, פסקי-דין, מימושי משכנתאות, כינוסי נכסים, ועוד.
 
הטיפול בתיקים אלו הינו יעיל ומהיר במיוחד הודות למעקב יומיומי הן באמצעות קבלת החלטות on line מלשכות השונות של ההוצאה לפועל בארץ והן באמצעות הגשות יומיומיות בבתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועל. כאמור, המחלקה מטפל בתיקי כינוס, פירוק, פשיטות רגל, הסדרי נושים והקפאת הליכים. למחלקה ניסיון בטיפול הן בתיקי כינוס ומימוש נכסים של אנשים פרטיים והן בטיפול בתיקים מורכבים יותר בהם מעורבים נושים רבים, הדורשים הסדרים בין מספר רב של נושים מובטחים (עליהם נמנים, לרוב, הבנקים הגדולים) ולא מובטחים.